Skip to main content
0

Algemene voorwaarden

 • Opdrachtgever en Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen; Leveringen en betalingen.
 • Onder de opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven
 • Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse, waar Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen is gevestigd.
 • Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
 • Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de opgegeven prijzen af importeur.
 • Verzendkosten van de goederen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 • Bij stijging of daling der prijzen en/of valutaverhoudingen na aanvaarding ener order, Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen gerechtigd, de overeengekomen prijzen met inachtneming van  de wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen.
 • Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen is transport voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Bij franco levering zal steeds de goedkoopste wijze van verzending worden gevolgd.
 • Het aannemen der goederen door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief  of reçu, geldt als bewijs dat de emballage en de goederen bij aflevering in goede staat verkeren.
 • Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen.
 • De met Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen overeengekomen leveringstermijnen zijn  door de opdrachtgever steeds als approximatief en  nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgever  de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk  annuleert, is hij gehouden aan Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen alle van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden
 • Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen behoud zich het recht voor een overeenkomst eenzijdig te ontbinden als blijkt dat,:
  • Een opdrachtgever zich in een faillissement bevindt, faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, in het buitenland gaat vestigen of  de drijvende zaak aan een derde gaat en of wil verkopen, indien blijkt dat beslag is gelegd op roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever alsmede indien blijkt dat de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt.
 • Tevens zullen in voorgenoemde gevallen alle vorderingen die Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen op een opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
 • Alle door Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen geleverde producten  blijven eigendom van Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen, totdat algehele betaling van die producten heeft plaatsgevonden.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd zaken die niet volledig aan Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen zijn betaald, te verkopen.
 • Betaling dient te geschieden binnen de termijnen die op de facturen worden vermeld.

Voor alle producten geldt, eventuele typefouten voorbehouden.